O FIRMIE

Firma Internoise Marek Jucewicz powstała w 2013 roku.

Od początku działalności firma skupia się na działaniach związanych z rozponaniem klimatu akustycznego, zarówno w obszarach miejskich jak
i pozamiejskich oraz analizowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu ochrony przed hałasem.

Wykonujemy wszelkie niezbędne analizy oraz pomiary akustyczne i pozaakustyczne w zakresie map akustycznych, programów ochrony przed hałasem, analiz środowiskowych oddziaływania hałasu od różnych źródeł (drogi, koleje, tramwaje, przemysł, lotniska), a także tematyczne portale internetowe - wtym portale 3D m.in. obrazujące rozkład hałasu na fasadach budynków.

W naszym portfolio znajdą Państwo rówznież szereg analiz dla zarządców źródeł hałasu, developerów oraz jednostek samorzadu terytorialnego,
a także szkolenia z zakresu map akustycznych, obsługi oprogramowania do obliczeń hałasu, Prawa ochrony środowiska oraz GIS.

Jako akustyk pracuję w zawodzie od 2005 roku. Wchodziłem w skład zespołu opracowującego pierwsze w Polsce mapy akustyczne miast oraz pierwsze programy ochrony środowiska przed hałasem, zgodne z Dyrektywą 2002/49/WE.

Moje wieloletnie doświadczenie oraz wzorowy kontakt z klientami stanowią fundament działalności Internoise Marek Jucewicz.

Zapraszam do współpracy - Marek Jucewicz
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl